VBZ_5738

Strafrechtelijke Due diligence

De economische wereld wordt in toenemende mate onderworpen aan gedetailleerde regelgeving in diverse domeinen, waarop de inbreuken strafrechtelijk beteugeld worden. Hierdoor lopen bedrijven en hun bestuurders en aangestelden dagelijks strafrechtelijke risico’s, vaak zonder dit te beseffen. Deze risico’s kunnen zich onder meer stellen door zwaktes in de vennootschapsrechtelijke structuren, de geldende policies, communicatiekanalen en/of toezichtsmechanismen. De opgelegde sancties kunnen vervolgens zowel het bedrijf (reputatieschade en waardevermindering) als de natuurlijke personen treffen (geldboete en zelfs (voorwaardelijke) gevangenisstraffen).

Opdat ondernemingen en hun bestuurders zich bewust zouden zijn van deze risico’s en deze – soms door relatief eenvoudige aanpassingen in hun structuur of beleid – zouden kunnen beperken, biedt VSA een strafrechtelijke due diligence aan waarbij op maat gemaakt advies wordt verleend. Enerzijds worden daarbij de eventuele risicofactoren eigen aan de activiteiten van de betrokken onderneming helder in kaart gebracht en geëvalueerd, en anderzijds worden aanbevelingen gedaan omtrent mogelijke risicobeheersende maatregelen en de uitvoering daarvan.

Indien het ooit zo ver komt dat de vennootschap en/of haar bestuurders zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank, dan zal de strafrechter belang hechten aan de mate waarin de onderneming preventieve maatregelen heeft getroffen in het kader van de (strafrechtelijke) risicobeheersing. Contacteer ons voor meer informatie hieromtrent.

Onze specialistEN