raphael-koh-MX_6QAqaYfQ-unspla.width-1280.jpegquality-75

Geschillenbeslechting

AANPAK

Advies

VSA adviseert ondernemingen in de eerste plaats op preventieve wijze, teneinde geschillen te vermijden of op z'n minst zoveel mogelijk te voorzien en te beperken.

Minnelijke regeling

Indien alsnog een geschil ontstaat, zal de ondernemingscel van VSA (indien gewenst, mogelijk of aangewezen) steeds trachten om een procedure te vermijden door middel van een minnelijke regeling van het ontstane geschil.

Procedure

In het geval er voor een procedure wordt gekozen, kan de ondernemingscel van VSA terugvallen op een team van ervaren pleiters.

Beslag of executie

Mede dankzij haar zeer ruime ervaring inzake invorderingen en bancaire geschillen beschikt VSA over een bijzondere expertise in het beslag- en executierecht.

Bewarende maatregelen en gedwongen uitvoering

Parallel met de minnelijke onderhandelingen en/of procedure wordt er steeds over gewaakt dat de eventueel noodzakelijke bewarende maatregelen worden genomen, zoals het leggen van bewarend beslag, opdat kan worden vermeden dat de schuldenaar zich lopende de procedure of minnelijke onderhandeling onvermogend maakt.

Tot slot zal tot de gedwongen uitvoering van een vonnis, bijvoorbeeld door middel van uitvoerend beslag, worden overgegaan indien de schuldenaar het tussengekomen vonnis niet vrijwillig uitvoert.

Materies

Commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen

De ondernemingscel van VSA staat ondernemingen bij in uiteenlopende commerciële geschillen met leveranciers, klanten, tussenpersonen en andere commerciële partners of derden, zoals geschillen inzake handelsdistributie en overige commerciële contracten, handelspraktijken en consumentenbescherming, intellectuele eigendom, gegevensbescherming en privacy, goederen- en vastgoedrecht, en insolventierecht.

Daarnaast beschikt de ondernemingscel van VSA over een ruime ervaring in vennootschapsrechtelijke geschillen, zoals geschillen tussen aandeelhouders en leden van verenigingen, geschillen inzake bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen naar aanleiding van overnames en herstructureringen.

 

Invorderingen en bancaire geschillen

VSA staat reeds 30 jaar ondernemingen bij met het innen van openstaande vorderingen in binnen- en buitenland.

Daarnaast beschikt de ondernemingscel over een bijzondere kennis en ervaring in bancaire geschillen. Zo treedt VSA reeds meer dan 25 jaar op voor één van de grootbanken van België, alsook voor ondernemingen en particulieren in diverse geschillen met betrekking tot allerhande leningen, kredieten en de daartoe verstrekte zekerheden.

Mede door haar tussenkomst in voormelde geschillen bouwde VSA tevens een bijzondere en zeer uitgebreide kennis van het beslagrecht op.

 

Arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsgeschillen

De ondernemingscel van VSA staat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsgeschillen, zoals geschillen m.b.t de beëindiging van een arbeidsrelatie of betwistingen met de R.S.Z.

Administratiefrechtelijke geschillen

Ondernemingen en organisaties krijgen vaak te maken met administratieve beslissingen die hun werking beïnvloeden, beperken of zelfs soms onmogelijk maken. VSA heeft alle kennis in huis om uw onderneming met raad en daad bij te staan en zo nodig de juiste procedures te voeren om uw rechten te vrijwaren.

Bemiddeling

Steeds meer ondernemingen trachten via bemiddeling een oplossing voor een geschil te bereiken.

VSA beschikt over de noodzakelijke kennis en ervaring om ondernemingen bij te staan in het kader van een al dan niet door de rechtbank opgelegde bemiddeling.