Verplichting tot vaccinatie in de zorgsector

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Ik dank u voor uw e-mail die wellicht is gelinkt aan mijn passage op “De afspraak” van 16 november 2021.  

Samen met uw e-mail ontving mijn kantoor meer dan 3000 e-mails en telefoonoproepen van mensen die bezorgd zijn of zich in een soortgelijke situatie bevinden.

Helaas ben ik met mijn team niet in staat elke e-mail of oproep inhoudelijk te beantwoorden.

Algemeen kan ik u wel meedelen dat:

  • ons advocatenteam de tekst die de federale regering verstuurde of zal versturen naar de Raad van State rond de verplichting tot vaccinatie in de zorgsector nu reeds in handen tracht te krijgen om deze juridisch te kunnen bestuderen en te ontleden.
  • vzw Legal Hearts vandaag via een zeer gemotiveerde brief op grond van het beginsel van openbaarheid van bestuur alle relevante data heeft opgevraagd aan Sciensano. We zien ons vandaag immers geconfronteerd met een tekort aan relevante data en informatie én vooral ook met een gebrek aan transparantie van data.

Voor wat uw specifieke vraag tot bijstand of ondersteuning betreft, durf ik u door te verwijzen naar vzw Legal Hearts (zie website: https://legalhearts.org/ of mail: legalhearts@protonmail.com).

In het geval uw problematiek een juridische oplossing zou vergen, zal de vzw mijn kantoor contacteren zodat wij kunnen nagaan of in de gevraagde juridische bijstand kan worden voorzien en zo ja, onder welke voorwaarden.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik,

hoogachtend,

Walter Van Steenbrugge