WERKEN MET STUDENTEN: ENKELE AANDACHTSPUNTEN

Tewerkstelling van studenten

De zomervakantie heeft ondertussen een aanvang genomen. Dat betekent traditioneel dat heel wat studenten een vakantiejob uitvoeren. Ofschoon de studentenovereenkomst een gewone arbeidsovereenkomst voor arbeiders, bedienden of handelsvertegenwoordigers is, wijkt de studentenovereenkomst op bepaalde punten toch af van een gewone arbeidsovereenkomst. Zo gelden er bijkomende voorwaarden.

Een onderneming die een beroep wil doen op jobstudenten, moet dan ook beseffen dat deze tewerkstellingsvorm strikt gereglementeerd is. Worden de wettelijke bepalingen niet in acht genomen, dan kunnen sancties volgen.

Hierna worden enkele belangrijke aspecten in het kader van studentenarbeid toegelicht.

De studentenovereenkomst

Een werkgever die een student – die minimaal 15 jaar is – wil tewerkstellen is verplicht om een schriftelijke studentenovereenkomst van bepaalde duur te sluiten en dit uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding. In tegenstelling tot een gewone arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, moet de studentenovereenkomst een hele reeks wettelijk verplichte vermeldingen bevatten, zoals, de arbeidsduur, een (beknopte) functieomschrijving, de tewerkstellingsplaats, het loon, het bevoegde paritair comité, etc.

Tevens moet de student bij aanvang van zijn tewerkstelling een afschrift ontvangen van het geldende arbeidsreglement van de onderneming.

Net als voor gewone werknemers dient de werkgever ook voor een student een Dimona-aangifte te verrichten, uiterlijk op het moment dat de student in dienst treedt.

Sancties bij niet-naleving van de wettelijke verplichtingen

Respecteert de werkgever de wettelijke verplichtingen niet, dan wordt de student beschouwd als zijnde verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dit betekent dat indien de werkgever de studentenovereenkomst wil beëindigen, hij de normale beëindigingsregels zal moeten toepassen in plaats van de verkorte opzeggingstermijnen zoals voorzien in het kader van de studentenovereenkomst.

Daarnaast stelt de werkgever zich bloot aan strafrechtelijke of administratieve sancties van niveau 2 van het sociaal strafwetboek[1]. Verricht de werkgever geen Dimona-aangifte, dan betreft het een sanctie van niveau 4[2].

De student van zijn kant zal, bij niet-naleving van de wettelijke verplichtingen door de werkgever, de studentenovereenkomst te allen tijde zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding kunnen beëindigen.

Studentencontingent: beperkte socialezekerheidsbijdragen

Een student kan per kalenderjaar maximum 475 arbeidsuren werken waarop verminderde socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Voor die uren is er enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 8,13%. Daarvan valt 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Corona-steunmaatregel

Ten slotte valt te onthouden dat in het kader van de corona-steunmaatregelen een neutralisering plaatsvindt van het studentencontingent voor het derde kwartaal van 2021. Dit betekent dat de uren studentenarbeid die worden gepresteerd in de periode van 1 juli 2021 tot 30 september 2021, niet worden aangerekend op het contingent van 475 uur per kalenderjaar.

In tegenstelling tot de afgelopen drie kwartalen, geldt deze neutralisering voor alle studenten bij alle werkgevers.


Deze nieuwsbrief gaat slechts in op een aantal aspecten van studentenarbeid. Heeft u vragen over studentenarbeid, of wenst u hulp bij het opstellen van een studentenovereenkomst, aarzel dan niet om ons te contacteren (gael.vandersteene@vsadvocaten.be).


[1] Niveau 2: een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 EUR, hetzij een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 EUR.
[2] Niveau 4: een administratieve geldboete van 2.400 tot 24.000 EUR, hetzij een strafrechtelijke geldboete van 4.800 tot 48.000 EUR en/of een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar.