Ontdek de mogelijkheden van een private stichting

Bij de organisatie van een vermogen en de overdracht ervan naar de volgende generatie, wordt vaak gebruik gemaakt van een vennootschapsstructuur. Waar tot voor kort een maatschap als voornaamste techniek werd geadviseerd is op vandaag een private stichting eveneens een nuttig instrument. Wat is een (private) stichting concreet?

Naast een stichting van openbaar nut (bijvoorbeeld de Stichting tegen Kanker), dewelke het algemeen belang beoogt, bestaat er tevens een private stichting.

De private stichting heeft evenzeer een belangeloos doel, maar beoogt geen openbaar nut. De private stichting kan op twee manieren worden gebruikt in het rechtsverkeer: ofwel als certificeringsvehikel ofwel als zuivere private stichting.

Private stichting als certificeringsvehikel

Als certificeringsvehikel kan de private stichting worden gebruikt om een scheiding tussen de juridische rechten en de economische rechten die verbonden zijn aan aandelen te bewerkstelligen. Zo biedt de techniek van de certificering de mogelijkheid om de economische eigendom van een (familiale) vennootschap of vennootschapsgroep reeds over te dragen aan de volgende generatie, dit terwijl de juridische rechten verbonden aan de aandelen, zoals het stemrecht op de algemene vergadering, nog steeds door de overdragers kunnen worden uitgeoefend via de raad van bestuur van de private stichting (controlebehoud). Zelfs na het overlijden van de overdragers zullen de juridische rechten uitgeoefend worden door de raad van bestuur van de private stichting. Op die wijze kan de Belgische private stichting een alternatief bieden voor een stichting administratiekantoor opgericht naar Nederlands recht.

Een zuivere private stichting

Een zuivere private stichting is geen uitgever van certificaten maar volwaardig eigenaar van haar activa. In tegenstelling tot de situatie waarin zij optreedt als certificeringsvehikel, is er hier dus geen scheiding van de juridische en economische eigendom van de ingebrachte activa. De stichter wenst zijn gehele of een gedeelte van zijn vermogen te bestemmen voor de verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de behartiging van de belangen van bepaalde personen (en hun erfgenamen), dan wel het behoud van een familiepatrimonium (bijvoorbeeld een kunstcollectie) over de generaties heen.

U kunt meer informatie omtrent de private stichting terugvinden in het volgend nummer van zowel VZW Actueel als Accountancy & Fiscaliteit. In deze artikels bespreekt Mr. Stefan De Plus onder andere de kenmerken van de private stichting.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst over de private stichting en de mogelijke toepassing ervan in uw situatie.

stefan.deplus@vsadvocaten.be

nl_BENL