Is het mogelijk om rekeninginformatie in te winnen met het oog op een bankbeslag?

Sinds kort biedt de wet aan schuldeisers de mogelijkheid om informatie te verzamelen over de banken waar hun schuldenaren een rekening hebben (artikel 1447/1 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoerd bij Wet van 18 juni 2018). Dit is bijzonder nuttig voor wie een beslag op bankrekeningen wil doorvoeren. Om privacyredenen zijn de voorwaarden echter relatief streng.

Schuldeisers die deze mogelijkheid willen benutten zullen nog even geduld moeten uitoefenen. De inwerkingtreding van deze nieuwe wetsbepaling werd namelijk uitgesteld. Voorlopig werd de deadline bepaald op 30 juni 2020.

Meester Cedric Haspeslagh schreef recent een bijdrage in het Rechtskundig Weekblad (RW 2019-20, afl. 12, 442) over de kafkaiaanse voorgaanden rond de datum van inwerkingtreding. Hieronder vindt u de tekst van die bijdrage.

Voor vragen hierover kan u terecht bij Van Steenbrugge Advocaten (info@vsadvocaten.be). Wij beschikken over een afdeling ondernemingsrecht met ervaring in het beslag- en invorderingsrecht.

U kan zich inschrijven op de nieuwsbrief van het kantoor indien u op de hoogte wil blijven over deze problematiek en over andere evoluties in het ondernemings-, sport- en strafrecht.

De Europese Bankbeslag- of EAPO-verordening (EU nr. 655/2014) bevat een belangrijke innovatie die schuldeisers toelaat om in een grensoverschrijdende context na te gaan welke bankrekeningen een schuldenaar bezit. Om privacyredenen zijn de voorwaarden relatief streng, vooral wanneer men nog niet beschikt over een uitvoerbare titel (artikel 14 EAPO-Verordening; E. DIRIX, “Het Europees bankbeslag komt eraan”, RW 2015-16, afl. 21, 802; K. BROECKX, “De Europese Bankbeslagverordening” in P. TAELMAN en B. ALLEMEERSCH (eds.), Het burgerlijk proces opnieuw hervormd, Antwerpen, Intersentia, 2019, 192-198, nr. 38-48).
Deze informatiemogelijkheid werd ook ingevoerd voor puur Belgische beslagprocedures
(artt. 1447/1 – 1447/2 Ger.W.) Schuldeisers die deze mogelijkheid willen benutten staat echter een zoektocht te wachten naar de precieze inwerkingtreding van deze wetsartikelen. Die zoektocht loopt langs verschillende rechtsbronnen en getuigt van een weinig transparante wetgevingstechniek, wat tot op zekere hoogte werd erkend door de Minister van Justitie (Verslag van de Tweede Lezing, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 54-3303/11, 32-33).
Aanvankelijk was de inwerkingtreding voorzien op 1 januari 2019. Dit werd op het laatste nippertje uitgesteld tot “de datum van inproductiename van het CAP2” (art. 201 van de wet van 18 juni 2018, BS 2 juli 2018, zoals gewijzigd bij art. 192 van de wet van 21 december 2018, BS 31 december 2018).
Een amendement verduidelijkt wat daarmee bedoeld wordt. Binnen de Nationale Bank van België (hierna: “NBB”) bestaat een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (hierna: “CAP1”). Via dit systeem kan de bedoelde rekeninginformatie opgevraagd worden, die zo nodig aangevuld kan worden door een rechtstreekse bevraging van de bewuste bank(en). Deze informatie kan enkel opgevraagd worden door het Directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, op verzoek van de beslagrechter (art. 555/1, §1, 25° en §2 Ger.W.)
Het CAP1 is evenwel niet geautomatiseerd en enigszins log. De gegevens worden slechts éénmaal per jaar bijgewerkt en informatieaanvragen verlopen schriftelijk. De NBB werkt momenteel aan een geautomatiseerde en permanent geactualiseerde versie die realtime informatie zal bevatten (CAP2). Hierdoor zal vlot rekeninginformatie verschaft kunnen worden. In afwachting van het nieuwe systeem, en om een overrompeling van het CAP1 en de Belgische banken te vermijden, werd de inwerkingtreding gekoppeld aan de inproductiename van het CAP2 (Amendement nr. 64 (S. BECQ), Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 54-3303/2).
Rest nog de vraag wanneer het CAP2 in productie zal gaan. De voormelde bronnen verduidelijken dit niet. De website van de NBB evenmin. Het antwoord vindt men terug in het verslag aan de Koning bij een KB van 23 juni 2019 (tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het WIB 1992, BS 5 juli 2019). Daaruit blijkt dat de NBB voorlopig 30 juni 2020 heeft weerhouden als datum waarop het CAP2 in productie zal gaan. Het verslag waarschuwt evenwel dat het moeilijk is om de precieze datum te bepalen. Er kunnen zich immers stoornissen voordoen die de inproductiename kunnen vertragen, zoals “de onverwachte onbeschikbaarheid van bepaalde sleutelpersonen die onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling, conceptie- of programmatiefouten die slechts tijdens de ultieme testfase aan het licht komen, enz.” De Raad van State achtte het wegens de rechtszekerheid weinig gelukkig om een wet in werking te laten treden in functie van feitelijke elementen waarvan de betrokken personen niet noodzakelijk kennis zullen hebben. Om daaraan tegemoet te komen heeft de NBB zich er toe verbonden om de verschillende centraliserende organisaties of, bij gebrek ervan, de betrokken informatiegerechtigden tijdig op de hoogte te brengen van de precieze datum waarop het CAP2 in productie zal gaan.
De mogelijkheid om rekeninginformatie in te winnen mag, behoudens tegenslagen, dus op relatief korte termijn verwacht worden. De ervaringen met het lange wachten op de inwerkingtreding van het Centraal Bestand van Beslagberichten en het Pandregister nopen weliswaar tot een beheerst enthousiasme. Voorlopig blijven schuldeisers aangewezen op de bestaande vermogensbronnen (zie bijvoorbeeld E. DIRIX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2018, 105, nr. 126).

C. HASPESLAGH, “Kan men reeds een verzoek tot rekeninginformatie indienen voor een bankbeslag (art. 1447/1 Ger.W.)? Nog even geduld graag, minstens tot 30 juni 2020”, RW 2019-20, afl. 12, 442

nl_BENL