SPORTSPONSORING

Sponsoring is alomtegenwoordig in de sportwereld en recent zijn daaromtrent een aantal berichten verschenen in de media. Denk daarbij aan de berichtgeving over de (omstandigheden van de) beëindiging van het sponsoringcontract tussen Nike en Neymar da Silva Santos Júnior en de verlenging van het sponsoringcontract door Quick.Step voor de gelijknamige wielerploeg. Daarnaast zullen we naar aanleiding van het komende EURO 2020 ook onze Rode Duivels weer zien opduiken in tal van reclamecampagnes van officiële sponsors van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Dit biedt ons de gelegenheid om kort even stil te staan bij ‘sportsponsoring’.

Het sponsoringcontract: geen specifiek wettelijk kader

Een specifieke nationale wettelijke regeling voor (sport)sponsoringcontracten bestaat niet. Bij gebrek aan een specifiek wetgevend kader wordt een sponsoringcontract vormvrij opgesteld en dient inhoudelijk te worden teruggevallen op de bepalingen van het algemeen contractenrecht en de gemeenrechtelijke bepalingen uit bijvoorbeeld aanneming of huur.

Partijen bij het sponsoringcontract

Een sponsoringcontract komt tot stand tussen een sponsor (de partij die een vergoeding betaalt) en een gesponsorde (de partij die instemt met de promotionele associatie en daarvoor een vergoeding ontvangt). Veelal gaat het daarbij om een private onderneming (bijvoorbeeld een bank of drankenproducent) die een sportfederatie, sportclub of individuele topsporter sponsort.

Wederzijdse verbintenissen

Een sponsoringcontract impliceert wederzijdse verbintenissen in hoofde van de sponsor en de gesponsorde.

In hoofde van de gesponsorde betreft dit voornamelijk:

  • een associatieverbintenis: het tot stand brengen van een promotionele associatie tussen (producten van de) de sponsor en het sponsoringobject;
  • het geven van ruchtbaarheid aan de promotionele associatie: het zorgen voor media-aandacht en promoten van de associatie;
  • een imagoverbintenis: het onthouden van onbehoorlijk gedrag dat het imago van de sponsor negatief kan beïnvloeden (bijv. doelbewust dopinggebruik);
  • een loyaliteitsverbintenis: o.m. een constructieve samenwerking en het weerhouden van negatieve uitlatingen over de sponsor.

In hoofde van de sponsor gaat het om:

  • het betalen van een sponsorvergoeding (in geld en/of natura) aan de gesponsorde;
  • een imagoverbintenis: het onthouden van onbehoorlijk gedrag dat het imago van de gesponsorde negatief kan beïnvloeden (bijv. frauduleus handelen);
  • een loyaliteitsverbintenis: een gelijkwaardige verbintenis als in hoofde van de gesponsorde.

Voortbouwend op de wederzijdse verbintenissen voorziet de sponsoringsovereenkomst dan ook in bijvoorbeeld de modaliteiten van de te ontvangen/betalen sponsorvergoeding en het bedingen van omstandigheden die een der partijen de mogelijkheid biedt om de sponsoringovereenkomst onmiddellijk te beëindigen (bijvoorbeeld ingevolge dopingpraktijken of frauduleus handelen).

Sponsoring en fiscaliteit

Sponsoring is in principe, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost indien de sponsoring aanleiding geeft tot publiciteit voor de onderneming (bijv. logo of naam op kledij of boarding).

Ook de BTW is in beginsel aftrekbaar. Een onderscheid dient hierbij wel te worden gemaakt naargelang het gaat om sponsoring in geld dan wel in natura.

Bij sponsoring ‘in geld’ is de BTW volledig aftrekbaar indien het publicitair karakter kan worden aangetoond en mits ontvangst van een conforme factuur. Bij sponsoring ‘in natura’ is de BTW op de aankoopfactuur van het gratis overgedragen goed aftrekbaar indien de prijs 50,00 euro (excl. BTW) niet overschrijdt. Is de waarde hoger, dan kan de BTW slechts gerecupereerd worden indien het publicitair karakter wordt bewezen én zowel de sponsor (voor de levering van de goederen) als de gesponsorde (voor de gevoerde reclame) een factuur opstellen.

Samenvattend

Sportsponsoring is een complex gegeven waarbij met verschillende zaken rekening dient te worden gehouden.

Een sponsoringcontract leidt tot extra inkomsten voor de gesponsorde, terwijl de sponsor zijn imago binnen een welbepaald doelpubliek kan versterken. Bovendien is sponsoring in hoofde van de sponsor, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, fiscaal voordelig.

Het is dan ook aangewezen om de nodige aandacht te besteden aan de opmaak van een nauwkeurige sponsoringsovereenkomst wil men conflicten of discussies, tussen contractspartijen of met de fiscus, vermijden.

nl_BENL