Een gas-boete aanvechten?

Het grondwettelijk hof maakt dat makkelijker

De politierechter is de rechter die het hoger beroep tegen een GAS-boete behandelt. Volgens het Grondwettelijk Hof (arrest van 23 april 2020) is de politierechter bevoegd om de GAS-boete te verminderen tot een bedrag beneden het wettelijk minimum, maar ook om de verplichting tot betaling van een geldboete (deels) op te schorten. Het Hof opent die mogelijkheid eveneens voor de sanctionerende GAS-ambtenaar.

Wat is een GAS-boete?

“GAS”, ofwel gemeentelijke administratieve sancties, zijn ingevoerd met als doel op te treden tegen overlastfenomenen die vaak niet ernstig genoeg zijn om via de strafrechter aan te pakken.

Met andere woorden, de gemeenten hebben nu de mogelijkheid om bepaalde laakbare handelingen te sanctioneren, die voorheen meestal onbestraft bleven omdat het parket andere prioriteiten had. Bijvoorbeeld: urineren op openbare plaatsen, het gebruik van elektrische grasmachines op zondag, sluikstorten. Ook veel parkeerboetes vallen onder dit stelsel.

Naast het opleggen van een administratieve geldboete, voorziet de wet ook alternatieve maatregelen, zoals bemiddeling en gemeenschapsdienst.

Wij stellen vast dat dergelijke alternatieven zelden tot nooit worden aangewend. Nog steeds is de GAS-boete de regel. Deze boete kan oplopen tot 350,00 euro.

De GAS-boetes voor inbreuken op coronamaatregelen

Inbreuken op de gekende coronamaatregelen konden oorspronkelijk enkel op basis van artikel 10 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van 208,00 euro tot 4.000,00 euro.

In de praktijk worden deze sancties in opdracht van het College van procureurs-generaal beperkt tot strafrechtelijke minnelijke schikkingen van 750,00 euro voor handelaars en 250,00 euro voor alle andere overtreders. Bij niet-betaling, herhaling of samenloop met andere misdrijven zou er door het parket worden gedagvaard voor de strafrechter.

Om massale vervolgingen en de overbelasting van de rechtbanken te vermijden, voorziet het Koninklijk Besluit nr. 1 van 6 april 2020 dat ook de gemeenten overtredingen van de Corona-maatregelen met gemeentelijke administratieve sancties kunnen bestraffen.

Dit Koninklijk Besluit voorziet in een vaste administratieve geldboete van 250,00 euro per inbreuk. Ook hier is de geldboete absolute prioriteit. Meer nog, alternatieven zijn zelfs uitgesloten.

De recente arresten van het Grondwettelijk Hof

Tot voor kort waren er maar twee opties: of men betaalt de integrale geldboete zoals die werd opgelegd door de sanctionerende ambtenaar, of men vecht ze aan. De politierechtbank kon enkel de wettigheid van de boete nagaan en de boete dus bevestigen of vernietigen.

In recente arresten heeft het Grondwettelijk Hof deze mogelijkheden verruimd:

  • Het arrest van 23 januari 2019 (arrest nr. 8/2019): het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de politierechter in de beroepsprocedure de bevoegdheid heeft om de GAS-boete te verminderen tot onder het vastgelegde minimum, indien hij verzachtende omstandigheden in rekening neemt.
  • Het arrest van 23 april 2020 (arrest nr. 56/2020): de politierechter moet volgens het Grondwettelijk Hof als administratieve beroepsinstantie de mogelijkheid krijgen om een GAS-boete (deels) met uitstel op te leggen. “Uitstel” betekent dat de gesanctioneerde de GAS-boete niet (geheel) effectief moet betalen, tenzij hij recidiveert. In dat geval dient hij alsnog de volledige GAS-boete te betalen. Het Grondwettelijk Hof stelde impliciet dat het uitstel zelfs zou kunnen worden verleend door de sanctionerende ambtenaar.

Hoe kan een advocaat u bijstaan?

Het verlenen van een uitstel voor de uitvoering van een straf of sanctie is een gunst. Een gunst die bijna uitsluitend wordt bekomen indien er verzachtende omstandigheden in kaart worden gebracht.

Bijvoorbeeld:

  • Het is een eerste keer dat u een inbreuk begaat;
  • U heeft het financieel bijzonder krap;
  • U beging een overtreding met een hoger doel: u bezocht uw moeder tijdens de lockdown omdat zij tijdens deze periode niet in haar eigen onderhoud kon voorzien;

Vóór de arresten van het Grondwettelijk Hof was de tussenkomst van een advocaat meestal zinloos. Enkel de wettigheid kon worden betwist. Dat is nu anders. Nu kan de advocaat helpen de sanctionerende ambtenaar te overtuigen om rekening te houden met deze verzachtende omstandigheden. Indien dit weinig tot geen effect heeft, staat er nog steeds een beroepsprocedure bij de Politierechtbank open.

Ook daar zal een advocaat een gesanctioneerde het best kunnen adviseren op welke manier een niet te betwisten GAS-boete (deels) met uitstel of beneden het wettelijke minimum kan worden bekomen.

Een belangrijk punt blijft wel het uiteindelijk kostenplaatje. Wie een advocaat raadpleegt, maakt dus best goede afspraken over de kostprijs van de bijstand die hij verleent en gaat na of zijn rechtshulpverzekering eventueel bijspringt.

Indien u vragen heeft omtrent het systeem van de GAS-boetes of advies wenst, aarzel dan niet om Van Steenbrugge Advocaten te contacteren.

nl_BENL